Rádi bychom rozšířili a dále zkvalitňovali naše služby. Budeme rádi, když naše snažení podpoříte jakýmkoliv darem na

účet č. 5314555001/5500

V případě zájmu o vystavení potvrzení daru se na nás neváhejte obrátit.

vyhledávání
Fér podnikatel

přihlášení člena
nové členství
Anketa
Už jste někdy naletěli?
 

Aktuálně

 

Vážení spotřebitelé,

 
snažíme se vylepšovat naše služby. V současné době klademe důraz na komunikaci se spotřebitelem, abychom dosáhli co nejkvalitnějších
výsledků.

V současné době realizujeme projekt z programu Magistrátu hlavního města Prahy. Jeho hlavním cílem je především pomoc obětem kriminality v

hlavním městě a také zlepšení ochrany zvlášť zranitelných obětí se zvláštním zacházením, a přispět k otevřenosti a pomoci.

 

V rámci přednášek pořádá Spotřebitel net "Prevenci kriminality ".
Přednášky jsou určeny pro seniory,  dětí z dětských domovů a dětí ze základních škol s poruchou chování.
Zájemci o tyto semináře se mohou přihlásit  prostřednictvím
e-mailu:          spotrebitel@spotrebitel.net
či po telefonu. na tel. číslo 603791093

Všechny naše semináře jsou zcela zdarma a školí naši zkušení zástupci

S pozdravem
ředitelka Spotrebitel net

 

 

Telefonní kontakt na naše Sdružení:
                                                               tel: + 420 603 791 093 a 775 476 080

___________________________________________________________________________________

Jak se připojit k hromadnému trestnímu oznámení na IFP + sledujte aktuální
vývoj v kauze hromadného trestního oznámení IFP – pravidelně aktualizováno


STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Čl.1
Název, sídlo a působnost

1. Spotřebitel net ( dále jen Sdružení ) je dobrovolným nezávislým sdružením subjektů, činných v oblasti ochrany spotřebitele.
2. Sdružení může užívat zkratku Sdružení obrany spotřebitelů.
3. Sdružení je samostatnou právnickou osobou s působností na celém území ČR.

Čl. 2
Cíle a způsob jejich naplňování

Posláním sdružení je ochrana práv spotřebitelů. Cíle sdružení budou naplňovány zejména shromažďováním a šířením informací souvisejících s obranou spotřebitele, vzděláváním spotřebitelů, poradenskou činností a odbornou publikační činností.

Čl. 3
Členové Sdružení

Členství ve sdružení je dobrovolné, členem se mohou stát fyzické i právnické osoby. Zakládajícími členy jsou členové přípravného výboru. Řádnými členy sdružení mohou být fyzické osoby s bydlištěm v České republice, aktivně konající ve prospěch sdružení. Přidruženým členy mohou být ostatní fyzické i právnické osoby. Zakládající členové mají stejná práva jako členové řádní.

Čl. 4
Vznik a zánik členství

Členství vzniká souhlasem výkonného orgánu s členskou přihláškou, zaslanou tomuto orgánu spolu s prohlášením o přistoupení ke stanovám sdružení a dalším závazným dokumentům sdružení.
Na výzvu výkonného orgánu je člen povinen ve stanovené lhůtě odstranit pochybnosti a doložit skutečnosti opravňující k jeho členství v sdružení, vč. dalších požadovaných dokladů.
Členství zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, či zánikem sdružení. Ukončení členství z vůle člena je vystoupením. Oznámení o vystoupení je třeba doručit výkonnému orgánu.
Výkonný orgán sdružení je oprávněn rozhodnout o vyloučení člena pro porušení zákonů, stanov, či oprávněných zájmů sdružení, neplnění členských povinností, či pro jednání způsobilé poškodit dobré jméno sdružení nebo jeho členů. Lhůty a podmínky řízení stanoví vnitřní předpisy sdružení, přičemž do jejich vydání rozhoduje o těchto otázkách výkonný orgán.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1) Členové Sdružení mají v souladu s vnitřními předpisy právo :
a) navrhovat kandidáty na volené funkce, volit orgány sdružení a být do nich voleni,
b) být informováni o všech záležitostech týkajících se sdružení,
c) vyjadřovat se k otázkám členství, činnosti a rozpočtu sdružení,
d) přicházet s návrhy a náměty pro činnost sdružení, podílet se na činnosti odborných sekcí a pracovních komisí,
e) využívat databanku a tiskoviny sdružení, účastnit se akcí sdružení a čerpat ostatní členské výhody.
2) Členové Sdružení jsou povinni :
a) dodržovat stanovy sdružení, jeho vnitřní předpisy, jakož i všechna další, členským shromážděním závazně schválená pravidla sdružení,
b) plnit úkoly plynoucí z přijatých usnesení členského shromáždění sdružení a výkonných orgánů sdružení,
c) platit členské příspěvky,
d) poskytovat sdružení potřebné údaje pro evidenci členů a další účely v rozsahu stanovené členským shromážděním nebo výkonným orgánem. Všechny údaje zdělené sdružení je nutno považovat za důvěrné,
e) oznámit změnu evidovaných údajů bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 15 dnů od jejich vzniku a na výzvu výkonného orgánu tyto skutečnosti požadovaným způsobem doložit.

Čl. 6
Orgány sdružení

1) Členské shromáždění
2) Výkonný orgán
3) Revizor
1) Členské shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení. Každý s řádných členů disponuje při hlasování jedním hlasem, přidružení členové mají hlas poradní . Členské shromáždění rozhoduje o zásadních otázkách činnosti sdružení, zejména v souladu s vnitřním předpisem volí a odvolává členy výkonného orgánu, stanoví dlouhodobé cíle sdružení, zaujímá stanoviska a přijímá závěry k důležitým otázkám sdružení, schvaluje nebo mění stanovy sdružení .
Pravidla svolávání členského shromáždění, jeho usnášeníschopnost, hlasování a ostatní procesní otázky členského shromáždění stanoví vnitřní předpis.
2) Výkonný orgán je předseda sdružení, plnící funkci statutárního
orgánu a jednající jménem sdružení navenek. První předseda je jmenován zakládajícimi členy sdružení na prvním členském shromáždění pořádaném po vzniku sdružení .
Předseda zejména:
a) řídí činnost sdružení a zajišťuje plnění cílů sdružení vyplývajících z těchto stanov, usnesení členských shromáždění a vnitřních předpisů sdružení,
b) rozhoduje o všech provozních otázkách v období mezi zasedáními členských shromáždění,
c) svolává a řídí průběh jednání členského shromáždení,
d) zajišťuje financování sdružení, hospodaření sdružení a odpovídá za předložení zprávy o činnosti a rozpočtu sdružení,
e) odpovídá za souladnost vynaložených výdajů s rozpočtem, za řádné vedení účetnictví, evidenci a správy majetku,
f) jmenuje revizora sdružení,
g) vydává vnitřní předpisy sdružení, schválené všemi zakládajícími členy,
h) za svoji činnost odpovídá členskému shromáždění.
3) Revizor
a) je jmenován předsedou sdružení a jemu odpovídá za svou činnost.
b) kontroluje způsob hospodaření a plnění usnesení členských shromáždění.
c) předkládá zprávy o výsledku revize předsedovi sdružení.

Čl. 7
Hospodaření Sdružení

1) Sdružení hospodaří podle vyrovnaného rozpočtu a pravidel, stanovených vnitřním předpisem sdružení.
2) Finanční zdroje sdružení tvoří zejména:
a) příspěvky členů,
b) úhrady služeb poskytovaných členům,
c) dary a dobrovolné příspěvky členů nad rámec bodu a).
3) Sdružení ručí za své závazky celým svým majetkem.

Čl.8
Závěrečné ustanovení

Sdružení zanikne rozhodnutím o dobrovolném rozpuštění či sloučení s jiným sdružením.
K platnosti rozhodnutí o rozpuštění či sloučení je třeba souhlasu všech členů sdružení . Souhlas s rozpuštěním či sloučením může být nahrazen souhlasem všech zakládajících členů. Bližší postup stanoví vnitřní předpis.
Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace a jsou závazné pro všechny členy sdružení.


region

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI