Rádi bychom rozšířili a dále zkvalitňovali naše služby. Budeme rádi, když naše snažení podpoříte jakýmkoliv darem na

účet č. 5314555001/5500

V případě zájmu o vystavení potvrzení daru se na nás neváhejte obrátit.

vyhledávání
Fér podnikatel

přihlášení člena
nové členství
Anketa
Už jste někdy naletěli?
 

Aktuálně

 

Vážení spotřebitelé,

 
snažíme se vylepšovat naše služby. V současné době klademe důraz na komunikaci se spotřebitelem, abychom dosáhli co nejkvalitnějších
výsledků.

V současné době realizujeme projekt z programu Magistrátu hlavního města Prahy. Jeho hlavním cílem je především pomoc obětem kriminality v

hlavním městě a také zlepšení ochrany zvlášť zranitelných obětí se zvláštním zacházením, a přispět k otevřenosti a pomoci.

 

V rámci přednášek pořádá Spotřebitel net "Prevenci kriminality ".
Přednášky jsou určeny pro seniory,  dětí z dětských domovů a dětí ze základních škol s poruchou chování.
Zájemci o tyto semináře se mohou přihlásit  prostřednictvím
e-mailu:          spotrebitel@spotrebitel.net
či po telefonu. na tel. číslo 603791093

Všechny naše semináře jsou zcela zdarma a školí naši zkušení zástupci

S pozdravem
ředitelka Spotrebitel net

 

 

Telefonní kontakt na naše Sdružení:
                                                               tel: + 420 603 791 093 a 775 476 080

___________________________________________________________________________________

Jak se připojit k hromadnému trestnímu oznámení na IFP + sledujte aktuální
vývoj v kauze hromadného trestního oznámení IFP – pravidelně aktualizováno

pro spotřebitele

Základní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele

 

Návrh zákona o spotřebitelském úvěru

Sjednávání spotřebitelských úvěrů se bude řídit novými pravidly.

Označování magnetických hraček

Magnetické hračky nebo hračky obsahující magnetické části musí být označeny informacemi o možném riziku.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele

Tímto zákonem je transponována směrnice o nekalých obchodních praktikách.

Dozor bude spolupracovat přes hranice

Nový zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele.

Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Zákon upravuje podmínky smlouvy při sjednávání spotřebitelského úvěru a stanoví požadavky na její obsah. Předmětná právní úprava vychází ze Směrnice Rady 87/102/EHS o sbližování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele při prodeji zboží nebo výrobků a poskytování služeb.

Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Zákon upravuje odpovědnost výrobce za škodu způsobenou vadným či nebezpečným výrobkem. Právní úprava vychází ze Směrnice Rady ES č. 85/374/EHS o sbližování zákonů, předpisů a správních opatření členských států o odpovědnosti za vadné výrobky.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Občanský zákoník upravuje občanské právní vztahy a postavení jejich účastníků. Z oblasti ochrany spotřebitele je poukázáno na ta ustanovení této právní úpravy, která se dotýkají jejich práv a povinnosti.

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů

Zákon upravuje postavení České obchodní inspekce, vymezuje její kompetence, včetně stanovení oprávnění jejich pracovníků při kontrolní činnosti.

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Účelem tohoto zákona je zajistit, v souladu s právem Evropských společenství, aby výrobky uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné.

Zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon upravuje podnikatelské obchodní závazkové vztahy a postavení podnikatelů. Ustanovení § 262 však umožňuje uzavřít závazkový smluvní vztah i se spotřebitelem, v praxi to bývá nejčastěji smlouva o dílo.

Spotřebitelská práva

Brožura Evropské komise.

Dolceta - nástroj pro vzdělávání spotřebitelů

Internetový portál Dolceta - nástroj pro vzdělávání spotřebitelů o spotřebitelských právech.

Cíle spotřebitelské politiky

Základní cíle spotřebitelské politiky - ochrana zdraví a bezpečnosti občanů, ochrana ekonomických zájmů, podpora vzdělávání a informování spotřebitelské veřejnosti, podpora činnosti nevládních spotřebitelských organizací, podpora samoregulativních aktivit.

Spotřebitelské smlouvy

Definice pojmu spotřebitelské smlouvy, příklady spotřebitelských smluv, požadavky na smluvní ujednání spotřebitelských smluv, smlouvy uzavírané na dálku, smlouvy uzavírané mimo provozovnu.

Bezpečnost výrobků

Informace o zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, povinnostech výrobců, dovozců a distributorů.

Integrace cizinců

Ochrana spotřebitelů v České republice - integrace cizinců

Publikace je určena především pro cizince dlouhodobě pobývající na území České republiky.

Zdroj: MPO


region

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI